مهندسی معکوس (طراحی مجدد)

Reverse Engineering.jpg

در این روش با استفاده از تجهیزات فوق مدرن این امکان وجود دارد تا انواع تراه های غیر قابل تولید و غیر قابل دسترس را در کوتاهترین زمان ممکن مهندسی معکوس نموده و به روش Clone نمودن با برداشتن درب تراشه لایه های آن را بازخوانی نموده و بر اساس همان تکنولوژی ساخت ، مجددا تراشه را ساخته و مورد استفاده قرارداد.شکل مقابل مهندسی معکوس شده یک تراشه اروپایی غیر تولیدی می باشد.