پرداخت الکترونیک

E-Pay.jpg

به منظور ایجاد ساز و کار مناسب جهت ارایه راهکار در خصوص پرداخت الکترونیک شرکت پردیس مبین ایرانیان قادر است تا به روش های مختلف این امر را اجرایی نماید.

  1. پرداخت بر اساس کد USSD
    در این روش با توجه به ارتباطات فی مابین این شرکت و شرکت جیرینگ قادریم تا هر گونه پرداخت را بر اساس این بستر برای مشتری ایجاد نموده که ازجمله پرداخت قبوض ، خرید بلیط ، هزینه پارکینگ و یا هر گونه پرداخت دیگر را شامل می گردد. این نوع پرداخت Online بوده و هزینه خرید در همان موقع به حساب طرف ارائه کننده خدمات واریز می گردد.
  2. پرداخت به کمک دستگاه MPOS بصورت Offline
    در این نوع پرداخت که به صورت Offline صورت می گیرد به کمک کارت هوشمند تماسی یا غیر تماسی انجام می گیرد و صاحب ارائه کننده سرویس بعد از زمان مشخصی هزینه خود را دریافت می کند. برای اجرایی شدن این روش پرداخت معمولا کاربر باید از یک سامانه رابط همانند MPOS(Mobile POS) استفاده نموده تا مبلغ مورد نظر از حساب الکترونیکی در داخل کارت هموشمند کسر شده و به حساب ارائه کننده سرویس که آن هم یک حساب مجازی در داخل کارت هوشمند دیگری است منتقل گردد.


ussd.jpg

پرداخت با کد USSD

پرداخت بر اساس کدUSSD با توجه به امنیت کامل در پرداخت و به صورت Online

بیشتر ...

MPOS 1.jpg

Mobile POS - MPOS

پرداخت به کمک کارت هوشمند و ابزار رابط مانند MPOS

بیشتر ...