هایبرید

Hybrid.jpg

در این روش که بیشتر در حوزه قطعات فرکانس بالا استفاده می شود این امکان وجود دارد تا به منظور کاهش هزینه تمام شده قطعات فرکانس بالا که بعضا غیر قابل تامین می باشد ف با تهیه المان های فرکانس بالا وو با طراحی بر روی نرم افزار وو شبیه سازی ، نهایتا زیر لایه مورد نظر طراحی و پس از مونتاژ و تست ، قطعه بسته بندی شده و در اختیار مشتری قرار گیرد.